Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

 • §1. Regulamin ustala zasady i warunki korzystania z Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie - zwanej dalej “Wypożyczalnią”.

  § 2. 1. Wypożyczalnia jest placówką ogólnie dostępną świadczącą usługi bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.2012.642 z późn. zm.).
  2. Na terenie GBP obowiązuje cisza, zakaz wprowadzania rowerów, zwierząt, palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.
  3. Z Wypożyczalni może skorzystać każda osoba, która zapisze się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie (w skrócie GBP) stając się czytelnikiem GBP.
  4. Osoba zapisująca się do GBP zobowiązana jest:
  a) okazać dowód osobisty, legitymację szkolną lub studencką;
  b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu;                        
 • c) za osobę niepełnoletnią czynności, o których mowa w § 2 ust.3 dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Po dopełnieniu tych formalności czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
  5. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować, a fakt jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
  6. Czytelnik obowiązany jest do informowania Wypożyczalni o zmianie miejsca zamieszkania, bądź innych zmianach uwzględnionych w karcie zapisu.
 • § 3. 1. Czytelnik może wypożyczyć książki po okazaniu karty bibliotecznej.
  2. Wypożyczyć można jednocześnie 10 woluminów do 60 dni, nowości wydawnicze –  3 woluminy na okres nie dłużej niż 14 dni. 3. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
  4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
  5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.                                                                 
 •   6. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.                                                                                             
 •   7. Materiały biblioteczne wypożyczane i zwracane podlegają rejestracji przez bibliotekarza aktualnie dyżurującego w GBP.
 • § 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w korzystaniu z katalogu, wydawnictw informacyjnych itp.

  § 5. 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
  2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor GBP, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki, stopnia jej uszkodzenia, oprawy. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

  § 6. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, Wypożyczalnia realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania sądowego.

  § 7. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Dyrektor GBP odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia.

  § 8. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor GBP.
 • § 9. 1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych GBP informuje, że dane osobowe zbierane i przechowywane są jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.                                                                                                       
 •  2. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  § 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2017 roku.

  § 11. Traci moc Regulamin Wypożyczalni GBP w Gogolinie z dnia 02 maja 2006 r.

  Gogolin, 6 marca 2017 r.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

W WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOGOLINIE

 • § 1.      1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18 roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki, zwłaszcza z nagranymi lekturami, które mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece za pośrednictwem bibliotekarz dyżurnego.  
 • 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów audiowizualnych jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie Wypożyczalni.
 • § 2.   1.Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie ( np. zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania ciszy itp.)              
 • §  3 . 1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.                                                                  2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku ( 1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba max.4
 • 3.Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.  
 •   4. Za przetrzymanie audiobooków wypożyczający ponosi karę naliczaną w kwocie 3 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysłanych do niego z tytułu zadłużenia.
 • § 4. 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie ( na obwolucie znajduje się odpowiednia klauzula. 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu 3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta ( kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.                                                                                                                                                                
 • § 5 1. Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbirów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy zapłaty za spowodowane straty, biblioteka – po wykorzystaniu własnych procedur rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony