Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin - Okaż Serce Innym

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy wszystkim pracownikom Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy🥰🥰🥰 wnoszonej w działalność kulturalna w Gmina Gogolin.Dziękujemy za wieloletnią bardzo dobrze układającą się współpracę z naszym Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym"♥️♥️♥️okazywane wsparcie i pomoc.😍😍😍
Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w codziennych obowiązkach , sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności💐💐💐🌞🌞

Zachęcamy do wsparcia pobytu letniego dzieci z Ukrainy w naszej gminie. Nasz cel to zebranie 10 zł za każdy pokonany kilometr.

Serdecznie zapraszamy w dniu 24 maja o godz. 8.30 przed Urząd Miejski w Gogolinie, skąd ruszają nasi biegacze.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin  "okaż serce innym" Organizacja pozarządowa w sferze pomocy społecznej w gminie Gogolin powstała 02.09.2003 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000177472. Prezesem SPRGG jest Pani Gizela Sapok, Wiceprezesem Pani Izabela Olczyk.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto 

 BS Gogolin
45 8883 0005 2001 0020 6444 0001

 

Zagłosuj na Jubileuszowy Kostiumowy Bal Senioralny

tylko głosują mieszkańcy Gogolina którzy ukończyli 16 rok życia.

Inicjatywy Społeczne Miasta Gogolina 2023

Prosimy o głosowanie na maksymalnie 3 zadania małe i 3 zadania duże.

Więcej na stronie: https://gogolin.pl/17161/aktualnosc.html

28 marca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym",❤️❤️❤️❤️ na którym podsumowano rok 2022 .

Rozmawiano o inicjatywach na 2023r. oraz o zbliżającym się 20 - leciu Stowarzyszenia.😍😍😍

Siedziba: Gogolin, ul.Plac Dworcowy 2
(budynek biblioteki)

Tel. 077 46 66 226,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta BS Gogolin
45 8883 0005 2001 0020 6444 0001

Organizacja pozarządowa w sferze pomocy społecznej w gminie Gogolin powstała 02.09.2003 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000177472. Prezesem SPRGG jest Pani Gizela Sapok, Wiceprezesem Pani Izabela Olczyk.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz innych: wspierać potrzebujących, pomagać w rozwiązywaniu problemów środowiska, brać udział w rozwoju społeczności lokalnej. Stowarzyszenie pracuje na podstawie statutu i regulaminów.

Skład Zarządu:

 • Gizela Sapok – prezes,
 • Izabela Olczyk – wiceprezes,
 • Beata Kowalczyk - skarbnik,
 • Ewa Bury – sekretarz,
 • Marta Wiora – członek,
 • Krystian Komander - członek,
 • Małgorzata Tomeczek - członek.

Stowarzyszenie pracuje rozwijając różne formy pomocy bezpośredniej i pośredniej. Pomoc bezpośrednia trafia wprost do rodzin, które wymagają wsparcia lub doradztwa, by mogły bezpiecznie funkcjonować realizując swoje prawa i obowiązki.

Pomoc pośrednia w formie kampanii, projektów i programów kierowana jest do środowiska, jako odpowiedź na istniejące deficyty. Długofalową pomocą pośrednią jest również działalność aktywizująca środowisko lokalne, grupy zawodowe.

Celem tej działalności jest realizacja hasła „Pomoc dla samopomocy" poprzez wyłonienie liderów środowiskowych i budowanie grup aktywności.

Podjęto ścisłą współpracę z instytucjami działającymi w sferze problemów społecznych. Współpraca ta pozwala na precyzyjne diagnozowanie i realizowanie potrzeb rodzin i grup społecznych. Pomoc Stowarzyszenia trafia tam, gdzie ograniczenia ustawowe lub finansowanie nie pozwalają działać instytucjom, mimo istniejącego na pomoc zapotrzebowania. Współpraca ta tworzy podstawy systemu środowiskowego wsparcia.

Realizacja statutowych celów Stowarzyszenia „Okaż Serce Innym" możliwa jest dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, hojności sponsorów, dobrej współpracy z instytucjami oraz sprzyjającemu aktywności i samorządności mieszkańców klimatowi, jaki tworzą władze gminy.

Zapraszamy do współpracy z nami wszystkich chętnych, którym potrzeby społeczne naszej społeczności lokalnej są bliskie.

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin

„Okaż serce innym"

za 2022 rok

            Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” jest organizacją pozarządową powstałą w 02.09.2003 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001777472.

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,  
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez :

- udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji;

- współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami publicznymi;

- działalność szkoleniową, doradczą, profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą;

- udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, zagrożonym patologiami społecznymi, rodzinom  potrzebującym wsparcia , znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.           

            Wszelka realizacja zadań stowarzyszenia odbywa się na podstawie statutu i regulaminów, współdziałając z Urzędem Miejskim w Gogolinie, Centrum Usług Społecznych, oraz innymi instytucjami, organizacjami  i osobami fizycznymi.

W roku 2022 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin ,, Okaż serce innym’’ zgodnie ze swoim statutem zrealizowało następujące inicjatywy :

 1. Zorganizowano pomoc dla osób wymagających wsparcia z Gminy Gogolin

   Udzielono pomocy 698 osobom lub rodzinom z terenu gminy Gogolin w większości uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym na terenie naszej gminy na łączną kwotę ponad 72 000zł.

2.Pozyskano dotację Gminy Gogolin

     Dotacja w kwocie 10 000 zł., z której udzielono pomocy 77 osobom lub rodzinom na zakup lekarstw, opału, artykułów spożywczych i dofinansowanie do rehabilitacji oraz paczek świątecznych.

 1. W roku 2022 stowarzyszenie było wnioskodawcą zadania,, Wigilia dla samotnych i potrzebujacych’’ zgłoszonego do edycji ,, Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolina’’

 

 1. Zorganizowano trzy zbiórki publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Gogolin

W dniach 18 -19.03.2022. - zbiórka artykułów żywnościowych i higieny osobistej (13 250 zł); w dniu 03.04.2022r. zbiórka pieniężna podczas Kiermaszu wielkanocnego (8080,03 zł); w dniu 14.08.2022r. - zbiórka pieniężna podczas Odpustu św. Jacka w Kamieniu Śląskim (1043,75zł.) Wszystkie zebrane środki zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

5.Pozyskano pomoc materialną – rzeczową – Bank Żywności

     Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ogromnemu wsparciu pracowników Centrum Usług Społecznych w Gogolinie oraz współpracy z Bankiem Żywności udało się sprowadzić dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy pomoc żywnościową bez nakładów finansowych z budżetu stowarzyszenia dla 200 osób na kwotę 27 934,52 zł.

Pomoc mogła zostać zrealizowana dzięki: współpracy z Bankiem Żywności w Opolu poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Programowi ,, Nie marnuj żywności’’ koordynowanemu również przez Bank Żywności w Opolu oraz świetniej współpracy z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Ich kompetencja oraz ogromne oddanie pozwoliło na szybkie i sprawne rozdysponowanie żywności.

 1. Rok 2022 ze względu na wojnę w Ukrainie zachęcił i moralnie zobowiązał członków naszego stowarzyszenia do organizowania i współorganizowania akcji pomocowych dedykowanych uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym na terenie naszej gminy . Ich szczególnie trudna sytuacja życiowa wywołała ,, lawinę dobroci’’ ze strony mieszkańców naszej gminy. Członkowie stowarzyszenia ,, Okaż serce innym’’ wspólnie z Burmistrzem Gogolina jego współpracownikami oraz jednostkami organizacyjnymi naszej gminy podjęli wiele zadań mających na celu wsparcie uchodźców zamieszkujących na terenie naszej gminy.

Zorganizowano akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy:

- w dniach 18 -19.03.2022. zbiórka artykułów żywnościowych i higieny osobistej (13 250 zł) – wszystkie zebrane artykuły zostały w kolejnych dniach rozdysponowane pomiędzy uchodźców zamieszkałych na terenie naszej gminy;

- w dniu 03.04.2022. zbiórka pieniężna podczas Kiermaszu Wielkanocnego ( 8080,03 zł) która została w dniu 24.04.2022. przeznaczona jako współfinansowanie Śniadania Wielkanocnego dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy.

- w dniu 05.05.2022. zasponsorowanie dzieciom – uchodźcom z Ukrainy ( uczniom naszych szkół) wycieczkę do ZOO w kwocie 200 zł;

- za środki pozyskane od darczyńców zorganizowano kolonie dla grupy dzieci z Ukrainy zamieszkałych w PSP Kamień Śl.( sierpień 2022r.);

- za środki pozyskane z Firmy Hengst zorganizowano rehabilitację dla grupy uchodźców zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin w wysokości 5000zł. (listopad 2022r.)

- za środki z darowizn zorganizowano wspólnie z GOK Gogolin spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy i uchodźców z Ukrainy (sierpień 2022);

- za środki z darowizn zakupiono paczki świąteczne dla dzieci uchodźców z Ukrainy (grudzień 2022r.).

Ponadto za środki przekazane przez mieszkańców, osoby prywatne udzielono pomocy na zakup leków i opału dla uchodźców zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

Inne przedsięwzięcia i osiągnięcia:

Miniony 2022 rok dla członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin ,, Okaż serce innym’’ podobnie jak poprzedni ze względu na pandemię ,związane z nią pewne ograniczenia oraz wybuch wojny w Ukrainie zobowiązał i zachęcił członków stowarzyszenia do wprowadzenia zmian i modyfikacji zaplanowanych na ten rok działań . Do tego rodzaju przedsięwzięć można zaliczyć organizację zbiórki artykułów spożywczych i środków higieny dla uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy. W zbiórkę włączyli się harcerze 18 Wodnej Drużyny Wielopoziomowej ,, Cień’’ oraz uczniowie gogolińskich szkół podstawowych. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z uczniami gogolińskich szkół oraz Młodzieżową Radą w Gogolinie, której opiekunem jest pan Łukasz Wojtkiewicz. Dzięki jego działaniom oraz współpracy z naszym stowarzyszeniem nasza młodzież może uczyć się pięknych idei wolontariatu oraz potrzeby niesienia pomocy innym.

           Przedstawicielka stowarzyszenia pani Marta Wiora przez cały rok 2022 uczestniczyła w posiedzeniach, szkoleniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gogolin.

Dużym honorem w roku 2022 było uzyskanie wyróżnienia przez prezes stowarzyszenia w konkursie ,, Społecznik Roku’’ ogłoszonym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Nagroda z całą pewnością jest zasługą i pięknym zwieńczeniem wieloletniej pracy oraz starań wszystkich członków stowarzyszenia, których nadrzędnym celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Na poziom i zakres udzielonej przez stowarzyszenie pomocy duży wpływ ma wsparcie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz jednostek i organizacji naszej gminy, za co w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia ,, Okaż serce innym’’ z całego serca dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury pani Iwony Cimek , Gminnej Biblioteki Publicznej pani Ewy Wiory , dyrektora i zastępcy dyrektora Centrum Usług Społecznych   Marka Korniaka oraz Agnieszki Karoń- Wieczorek . Dziękuję wszystkim pracownikom CUS w Gogolinie za zaangażowanie za pomoc w dystrybucji żywności pozyskanej z Banku Żywności w Opolu.    

   W roku 2022 stowarzyszenie finansowo i rzeczowo wsparli: mieszkańcy Gminy Gogolin, sklep TOMI MARKT – Rudolf Rygol, Zakład Piekarniczo- Cukierniczy Beate i Lutz Zimmermann, SAM-BUD-ROL Gogolin, Hengst Filtration Poland , Pan Waldemar Suchanek i Pan Luitpold Braun z Niemiec oraz darowizna środków finansowych przekazana przez miasto Schongau.

                              

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „OKAŻ SERCE INNYM’’

                                                                                   Gizela Sapok

 

 

 

 

           Na podstawie § 19 pkt. 6a Statutu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 28 marca 2023r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego (biblioteka) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności organizacyjnej i finansowej za 2022r.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe za rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
 6. Przyjęcie planu działalności na 2023r.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

Burmistrz Gogolina serdecznie zaprasza na Jarmark Wielkanocny

26 marca 2023 r., godz. 15:00

Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów w Gogolinie-Karłubcu (ul. Krapkowicka 141a)

GMINNY KONKURS KROSZONKARSKI I ZDOBIENIA JAJ WIELKANOCNYCH im. JERZEGO LIPKI „Wielkie dzieło Sztuki na małej skorupce”
- Kategoria wiekowa do 12 lat
- Kategoria wiekowa od 12 do 16 lat
- Kategoria wiekowa powyżej 16 lat

Konkurs Dla sołectw i dzielnic Gminy Gogolin na „Najciekawszy Stół Wielkanocny oraz Najpiękniejszą Dekorację wielkanocną”

W programie występy artystyczne: - dzieci i młodzieży z gminnych przedszkoli i szkół - wokalistów i zespołów działających przy GOK w Gogolinie - Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina

Ponadto:
- KAWIARENKA WIELKANOCNA  przygotowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,Okaż serce innym” w Gogolinie
- Wielkanocny kącik z książką
- Stoiska z wyrobami i ozdobami wielkanocnymi oraz najpiękniejszymi kroszonkami
- Koszyki i wyroby z wikliny (duży wybór)

Gość specjalny: Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana"z Gminy Dzierżoniów

Zapisy na konkurs kroszonkarski, konkurs na najciekawszy stół wielkanocny oraz stoisk wystawienniczych w sekretariacie GOK w Gogolinie,  pod numerem telefonu: 77 554 50 21 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy:
- Gmina Gogolin
- Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie
- Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym"
- Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie oraz wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych przez organizatorów

https://www.gok-gogolin.pl/index.php/pl/gck/ogloszenia/3131-jarmark-wielkanocny-2023

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 4. kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności  [Organizacja Partnerska Regionalna – OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji  Partnerskich Lokalnych – OPL].

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

2

1

2,00

MAKARON JAJECZNY  

4

0,5

2,00

MLEKO UHT 

2

1

2,00

OLEJ RZEPAKOWY 

2

1

2,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

1

0,3

0,3

SZYNKA WIEPRZOWA 

3

0,3

0,9

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Lista OPL z dnia ….

Lp.

Nazwa OPL

Nazwy gmin, które wspiera OPL

Nr telefonu kontaktowy

e-mail

www

           
           
           
           
           
           
           

Harmonogram działań towarzyszących

Rodzaj DT

forma

temat

Miejsce realizacji lub link

Data i godzina

         
         

 

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 261 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony