Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin - Okaż Serce Innym

Zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2021Plus.

 1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
 2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
 3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
 4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
 5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
 6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
 7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami POPŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

2

1

2,00

MAKARON JAJECZNY  

4

0,5

2,00

MLEKO UHT 

2

1

2,00

OLEJ RZEPAKOWY 

2

1

2,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

1

0,3

0,3

SZYNKA WIEPRZOWA 

3

0,3

0,9

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Lista OPL z dnia ….

Lp.

Nazwa OPL

Nazwy gmin, które wspiera OPL

Nr telefonu kontaktowy

e-mail

www

           
           
           
           
           
           
           

Harmonogram działań towarzyszących

Rodzaj DT

forma

temat

Miejsce realizacji lub link

Data i godzina

         
         

 

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

 

Adwent – piękny czas oczekiwania na narodziny Jezusa, symbolizuje wiarę i zwiastuje radość. To również ten moment w roku, kiedy wiele osób jeszcze dotkliwiej odczuwa samotność, tęsknotę i smutek, szczególnie, gdy z różnych powodów, nie jest im dane świętować przy wspólnym stole z najbliższymi. Wczoraj namiastkę rodzinnego ciepła i iskierkę nadziei na lepsze jutro, starali się wzniecić i przekazać tym, którzy najbardziej tego potrzebują, organizatorzy świątecznego spotkania dla starszych, samotnych czy ubogich mieszkańców gminy Gogolin. O duchowy wymiar spotkania zadbali ks. proboszcz Aleksander Sydor i Stanisław Kołodziej, natomiast przygotowanie przedsięwzięcia wsparto środkami z budżetu Gminy Gogolin, w ramach zadania zgłoszonego do tegorocznej edycji „Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolina”. Wnioskodawcą było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”, a realizatorem Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej przy współpracy z Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.

https://www.facebook.com/GminaGogolin

 

 Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym" na odpuście u św. Jacka w Kamieniu Śląskim sprzedawali kołacz i kawę uczestnikom, z którego dochód zasili konto Stowarzyszenia .

Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim podopiecznym, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.😍❤️❤️❤️

 

JARMARK WIELKANOCNY 2022. Serdeczne podziękowania dla wszystkich. którzy upiekli ciasto. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz gości z Ukrainy.🥰🥰🥰

 

https://gogolin.pl/15835/aktualnosc.html

https://www.facebook.com/GminaGogolin

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym" za 2021 rok

            Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” jest organizacją pozarządową powstałą w 02.09.2003 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001777472.

Celem Stowarzyszenia są zadania w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej,  
 • działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

            Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie: 

- pomocy w leczeniu i rehabilitacji;

-  współpracy ze stowarzyszeniami, jednostkami oświatowymi, zdrowotnymi, instytucjami życia publicznego oraz osobami publicznymi;

- działalności szkoleniowej, doradczej,  profilaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej;

-  udzielania pomocy osobom poszkodowanym,  niepełnosprawnym, bezrobotnym; zagrożonym patologiami społecznymi, rodzinom  potrzebującym wsparcia , znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.           

            Wszelka realizacja zadań stowarzyszenia odbywa się na podstawie statutu i regulaminów, współdziałając z Urzędem Miejskim w Gogolinie, Centrum Usług Społecznych, z innymi instytucjami, organizacjami  oraz osobami fizycznymi. 

  

       Rok 2021 podobnie jak poprzedni, ze względu na pandemię wirusa Covid – 19, był dla członków stowarzyszenia rokiem trudnym, wymagającym wprowadzenia zmian oraz rezygnacji z zaplanowanych zadań . Dotyczyło to szczególnie zbiórek publicznych oraz imprez integracyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

    Źródłami finansowania  stowarzyszenia w 2021 roku były:

Dotacja z Urzędu Miejskiego w Gogolinie – 10 000zł ( z czego wykorzystano   9 998,70 zł.)

Składki członkowskie – 550 zł.

Wpływy ze zorganizowanych zbiórek publicznych – 568,49 zł.

Darowizny – 3 370 zł.                                                                                                                                                                        

     Ze względu na wirusa Covid - 19 oraz wprowadzone w związku z nim obostrzenia udało się zrealizować tylko jedna zbiórkę publiczną, co miało wpływ na wynik finansowy stowarzyszenia w roku 2021 pomocy.

Stowarzyszenie przez cały okres pandemii realizowało jednak na miarę swoich możliwości swoje statutowe zadania.

W ramach posiadanych środków w roku 2021 realizowano przedsięwzięcia w zakresie:      

- Pomocy finansowej dla osób wymagających wsparcia z Gminy Gogolin:

   W roku 2021 z pomocy finansowej skorzystało 57 rodzin z terenu Gminy Gogolin.

Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji przez pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznej w Gogolinie.

   Przyznanie wysokości pomocy było w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia i odbywało się na jego posiedzeniach. Dzięki pozyskanym funduszom udało się udzielić znaczącej pomocy: osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, osobom niepełnosprawnym, ciężko bądź przewlekle chorym mieszkańcom naszej gminy w postaci: pomocy żywnościowej, zakupu leków, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sfinansowania terapii i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu opału na łączną kwotę 2 583,10 zł.

- Dotacji Gminy Gogolin 

     Dotacja w kwocie 10 000 zł., z której udzielono pomocy 52 rodzinom na zakup lekarstw, opału, artykułów spożywczych i dofinansowanie do rehabilitacji. W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia członkowie stowarzyszenia zorganizowali dla podopiecznych paczki żywnościowe wraz z ciepłym posiłkiem. Podobnie jak w poprzednim roku inicjatywa spotkała się z miłym przyjęciem ze strony podopiecznych , w wielu przypadkach była dla nich radosną i miłą niespodzianką.

- Zbiórek  publicznych  

       W roku 2021 ze względu na Covid udało się zorganizować tylko jedną zbiórkę publiczną, która odbyła się podczas uroczystości dożynkowych w naszej gminie 06.09.2021r. W tym dniu członkowie stowarzyszenia zorganizowali także stoisko z śląskim kołaczem i kawą. Kafejka cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczestników Żniwnioka, stwarzała także możliwości do rozmów na temat pracy stowarzyszenia, zwrócenia uwagi na jego działania i potrzeby. Podczas zbiórki udało się zebrać  568,49 zł.

Wszystkie zebrane środki zostały głównie przeznaczone na zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów rehabilitacji.

- Pomocy  materialnej – rzeczowej

     Dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz współpracy z Bankiem Żywności udało się sprowadzić dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy pomoc żywnościową bez nakładów finansowych z budżetu stowarzyszenia dla osób  na kwotę   58 467,93 zł. Tak olbrzymia pomoc mogła zostać zrealizowana dzięki:

współpracy z Bankiem Żywności w Opolu poprzez realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz Programowi ,, Nie marnuj żywności’’ koordynowanemu również przez Bank Żywności w Opolu a także świetniej współpracy z pracownikami Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Ich kompetencja oraz ogromne oddanie pozwoliło na szybkie i sprawne rozdysponowanie tak ogromnej ilości żywności.

Inne przedsięwzięcia i osiągnięcia:

     Miniony 2021 rok dla członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin ,, Okaż serce innym’’ ze względu na pandemię był rokiem trudnym, nie pozwalającym na zrealizowanie wielu przedsięwzięć.

Ze względu na Covid - 19 utrudniona i ograniczona była także współpraca z instytucjami i organizacjami współpracującymi dotąd z naszym stowarzyszeniem. Tym niemniej członkowie stowarzyszenia ,, Okaż serce innym’’ starali się na miarę swoich możliwości współpracować z zaprzyjaźnionymi instytucjami włączać się w podejmowane działania. Do tego rodzaju przedsięwzięć można zaliczyć zainicjowaną na terenie naszej gminy przez Burmistrza Gogolina w miesiącu maju, ogólnopolskiej akcji ,, Różowa skrzyneczka’’ oraz zorganizowany w miesiącu czerwcu przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Usług Społecznych - Festyn Rodzinny.

       Przedstawicielka Stowarzyszenia pani Marta Wiora uczestniczyła w posiedzeniach i szkoleniach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gogolin. 

Nasze stowarzyszenie stara się propagować idee niesienia pomocy osobom potrzebującym także poprzez środki masowego przekazu. W miesiącu kwietniu na stronach Informatora gmin Krapkowice i Gogolin opublikowany został artykuł ,, Okazują serce innym’’ , w którym została przedstawiona historia powstania oraz praca członków stowarzyszenia. Artykuł opowiadał także o trudnych i często skomplikowanych życiowych losach podopiecznych stowarzyszenia, których życie doświadczyło nieszczęściami i chorobami.

         Dużym honorem w roku 2021 było uzyskanie wyróżnienia przez prezes stowarzyszenia w konkursie ,, Społecznik Roku’’ ogłoszonym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Nagroda z całą pewnością jest także zasługą i pięknym zwieńczeniem wieloletniej pracy oraz starań wszystkich członków stowarzyszenia, których nadrzędnym celem jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

         Na poziom i zakres udzielonej przez stowarzyszenie pomocy duży wpływ ma wsparcie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz jednostek i organizacji naszej gminy, za co w imieniu wszystkich członków ,, Okaż serce innym’’ z całego serca dziękuję.

  

        W roku 2021 stowarzyszenie finansowo i rzeczowo wsparli: mieszkańcy Gminy Gogolin, Sklep TOMI MARKT – Rudolf Rygol oraz Zakład Piekarniczo - Cukierniczy Beate i Lutz Zimmermann

                                      

         Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin  „OKAŻ SERCE INNYM’’

                                                                                   Gizela Sapok

Dnia 25 marca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Przyjęto jednoglośnie sprawozdanie z działalności za 2021r oraz omówiono bieżące sprawy - pomoc dla osób przebywających w gminie z Ukrainy!

13 250 złotych - to wartość darów rzeczowych, przekazanych przez naszych mieszkańców podczas dwudniowej zbiórki "Okaż serce Ukrainie", której organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż serce innym", przy współpracy z gogolińskimi harcerzami, uczniami szkół oraz Młodzieżową Radą Miejską. Dziękujemy zarówno wolontariuszom, jak również wszystkim darczyńcom!

18 MARCA

I jak tu nie być dumnym z Gogolina i jego mieszkańców?!
Dziękuję za tak pozytywny odbiór akcji charytatywnej "Okaż serce Ukrainie". Nasze kosze na dary zapełniają się w ekspresowym tempie, a od rozpoczęcia zbiórki nie minęły jeszcze nawet 2 godziny! Jesteście Państwo niesamowici! A wszystkich, którzy chcą się jeszcze dołożyć swoją cegiełkę dobroci dla naszych nowych mieszkańców z Ukrainy, zapraszam dzisiaJ do godziny 18.00 i jutro od 9.00 do 17.00 pod sklepy Tomi Markt w Gogolinie i Karłubcu oraz w okolicach Biedronki.

https://www.facebook.com/Joachim.Wojtala

19 MARCA

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

slaska biblioteka cyfrowa logopng

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Książkomat

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony