Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin - Okaż Serce Innym

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne zebranie dnia 25 marca (poniedziałek) godz.16.30 w bibliotece. Zarząd

W pawilonie Stadionu Miejskiego dnia 14 grudnia, odbyły się  dla podopiecznych  „Warsztaty jesiennie i kreatywnie” -  tworzenie ozdób świątecznych. O wspaniały świąteczny nastrój zadbały przedszkolaki Publicznego Przedszkola nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie. Wystąpiły z przepięknym programem artystycznym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebują-cym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania po-mocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019


Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebu-jącym bezpłatnie.
 1. Sposób kwalifikacji:

 1. a) OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  b) OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  c) OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spo-żywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
Artykuły warzywne i owocowe:
- groszek z marchewką 3,6 kg,
- fasola biała 3,6 kg,
- koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
- buraczki wiórki 1,05 kg,
- powidła śliwkowe 1,80 kg,

 1. Artykuły skrobiowe:


- makaron jajeczny 4,5 kg,
- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
- ryż biały 3 kg,
- kasza gryczana 1,5 kg,
- herbatniki maślane 0,8 kg, Artykuły mleczne:
- mleko UHT 7 l,
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, Artykuły mięsne:
- szynka drobiowa 3 kg,
- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
- pasztet wieprzowy 0,64 kg,
- kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
- filet z makreli w oleju 1,7 kg, Cukier:
- cukier biały 4 kg,
- miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg Tłuszcze:
- olej rzepakowy 4 l, Dania gotowe:
- gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W ze-stawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
 4. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć licz-bę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ - NIEODPŁATNIE.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE: :

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: :


Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

warsztaty kulinarne;
warsztaty edukacji ekonomicznej;
warsztaty dietetyczne;
warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Tegorocznym dożynkom towarzyszyła kolejna impreza z cyklu „Gogolin od kuchni”. Tym razem w specjalnej strefie kulinarno – gastronomicznej ,,Nasze korzenie, nasze smaki” swoje produkty regionalne i ekologiczne prezentowały miasta partnerskie z Łodygowic, Zwierzyńca oraz Jabłonkowa, Agroturystyka „Stary Młyn” z Obrowca, Delicious HOME MADE Irena Jasińska,  gospodarstwo Państwa Gorzelik z Zakrzowa oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”. Za symboliczny datek, na stoisku Stowarzyszenia „Okaż serce innym” można było otrzymać bloczek i spróbować takich przysmaków jak swojskie sery, wędliny, wodzionka kwaśnica, bigos myśliwski, czy jabłonkowski kołacz.  Podczas imprezy udało się zebrać 2 920,28 zł na działalność statutową Stowarzyszenia.

Żródło: http://www.gogolin.pl/11131/18/%C5%BBniwniok-2018.html

 

Wersja PDF

Informujemy

Podprogram 2017 – efekty

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodznie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe(groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy , ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne ( szynka drobiowa, wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju,
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe ( gulasz wieprzowy z warzywami).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 289 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu np. Gminy Gogolin.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
- 14,4289 ton żywności;
- 1682 paczki żywnościowe.

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 289 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących:

• Żywieniowe - 1 spotkanie dla 34 uczestników.

„Zumbuj z nami i pomagaj” – pod takim hasłem w minioną sobotę (16.06) przetańczyli w gorących rytmach uczestnicy charytatywnego maratonu, zorganizowanego pod honorowym patronatem Burmistrza Gogolina. Środki finansowe zebrane podczas imprezy zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Sebastiana Wilka.Dzięki wysokiej frekwencji i wielkoduszności darczyńców udało się zebrać kwotę 3 214,77 zł i 5 euro, a tym samym zapewnić Sebastianowi uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych. Instruktorzy prowadzący Anna Miczka – Ofiera, Monika Sosnowska i Arkadiusz Dziadowicz od początku poderwali uczestników do tańca. W kilku krótkich przerwach można było także podziwiać występy mażoretek z zespołu „ArriVa”. Ponadto wszyscy, którzy tego popołudnia odwiedzili Halę Sportową im. B. i Z. Blautów w Gogolinie mogli poddać się analizie składu ciał, a także zapoznać z aktualną ofertą marek kosmetycznych. Dla uczestników maratonu, organizatorzy przygotowali też zdrowy poczęstunek. Dzieciom ogromną frajdę sprawiły panie z „Uśmiechniętego Miasteczka”, które zabawnie malowały buzie, a z balonów wykonywały przeróżne cudeńka. Wśród uczestników, co godzinę, losowano także nagrody ufundowane przez sponsorów.

Źródło: www.gogolin.pl

 

Szukaj

bip_m

 

epuap

Sponsorzy

aktywniwregionie logo 200x100

 magnum

BK-Polska-Walce

imex

Linki

gogolin

 

orange

orange

 

bn

 

b+

 

wbp

 

ibuk

 

ibuk

 

prb2

 

frsi

 

cała polska czyta dzieciom

 

logo IK s

 

nprc

 

legalna kultura

 

ebib

 

SBP

 

sbp

 

mbp

 

poradnik_bibliotekarza

 

bibliotekarz_pl

 

obc

 

bilioteki_publiczne

 

biliotekarz_opolski

 

sokrates

 

krapkowice

 

tarnow

 

kk

 

nysa

 

zrs

 

logo cbn

 

logo bc

 

logo catl

 

 

logo fbc

 

 

logo nac

 

 

logo fs

 

logo bibliosfera

 

logo mkidn

 

 logo pulowerek

 

 MGBPwZ

 

 ibby

 

 iczytam

 

 w-bibliotece-pl

 

 pedagogiczna opole

 

 uniwersytet opole biblioteka

 

 Wolne lektury

Lokalne Media

Radio Opole

 

NTO

 

tygodnik krapkowicki

 

nowiny krapkowickie

Polecamy

gok

 

sw_anna

 

PUP

 

zdrowie_opolskie

 

Gościmy

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

IBUK LIBRA

Legimi

Z książką na start

Kinder

Wystawa informacyjna pt. "Kultura na widoku"

Zapraszamy do cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA.

Bookcrossing.

Zbiórka książek "Zaczytani".

ksiazki naszych marzen 200

Książki z Caritasu

AUDIOBOOKI

Nowości wydawnicze

nowosci_wydawnicze

DFK Koło Gogolin

DFK 200

1% dla SBP

Początek strony